نام کاربر: mamaly100

نام شما در سرور:: SprayEliteMaster

شکایت شما مربوط به کدام سرور می باشد:: Public #2

نام ادمین سرور:: Ramin Mirzae | 282

موضوع شکایت:: بن کردن بی دلیل

مدرک و مستندات:: در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۵:۰۳:۵۵ در سرور 3 ادمین من رو بن کرد چون در یک دست تعداد زیادی را کشتم من رو بن کرد از روی شک و گمان

توضیحات:: امیدوارم پیگیری شود